• Het oplossen van financiële problemen begint bij het inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven. Als het u niet lukt om dit op orde te krijgen
  dan willen wij u graag ondersteunen en begeleiden.

Schulden werken verlammend op de psychische gesteldheid van de mens. Deze persoon is dan niet gemotiveerd om er iets aan te doen om hieruit te komen.

Ons motto: Bij elke tegenslag in jouw leven gaat het erom wat jij doet met wat jou is overkomen. Laat het er niet bij zitten, verander de situatie door om hulp te vragen en hier ook voor open te staan.

Dus heeft u financiële problemen en weet u niet meer hoe u hieruit moet komen? Schaamt u niet maak er werk van om deze problemen op te lossen. Omstandigheden hebben gemaakt dat u in deze situatie bent beland. De uitdaging is hoe er nu uit te komen. Ongeacht of het uw schuld is of niet, het blijft uw verantwoordelijkheid om deze kwestie op te lossen.

Herkent u het volgende?

 • U vermijdt de brievenbus.
 • U maakt uw post niet meer open.
 • U heeft het gevoel dat u heeft gefaald.
 • U houdt uzelf voor dat er niets aan de hand is, terwijl u weet dat u een schuldenproblematiek heeft.

 • Wees niet te trots maar ga op zoek naar hulp!

 • Wees niet te trots maar ga op zoek naar hulp!

 • Wees niet te trots maar ga op zoek naar hulp!

Wie zijn wij

Felter & Partners Bewindvoeringen is een professionele onderneming die is opgericht op 14 april 2010. Deze onderneming voldoet aan de kwaliteitseisen welke gesteld zijn door het Landelijk kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren te Oost Brabant. Controle op onze onderneming geschiedt jaarlijks in opdracht van de Rechtbank door middel van een audit.

Een audit is: een gestructureerde planmatige wijze van controle en verificatie om te onderzoeken of de onderneming voldoet aan de zelf opgestelde eisen ter waarborging van de kwaliteit om te voldoen aan de eisen van de klant, de van toepassing van de wet- en regelgeving, de op de onderneming, de processen en systemen die van toepassingen zijn voor nationale- en international (ISO) kwaliteit keurmerk, volgens de EU wet- en regelgeving.

Met ingang van 1 januari 2018 worden alle rechtbanken gekoppeld aan onze automatiseringsysteem, en hebben de rechtbanken rechtstreeks digitaal toegang tot onze gehele computer systeem.


Werkwijze

Met de benoeming van ons als bewindvoerder van een persoon beoogt de kantonrechter een samenwerking met het doel om samen met u een oplossing te vinden voor uw schuldenproblematiek. Daarom bieden wij diensten op maat aan en een respectvolle samenwerking.

Wij werken zo veel als mogelijk aan een persoonlijke benadering, met aanvankelijk veel contact momenten, om samen met u een stabiele financiële situatie te bereiken. Onze slogan is van Schulden naar Sparen. Het komt er op neer dat er MET u wordt gewerkt en niet VOOR u. In het kader van de transparantie ontvangt u vanaf het begin van het traject inlog gegevens van onze automatiseringsysteem. Hiermee kunt u nadat u bent ingelogd, meekijken en zien wat er met u inkomsten gebeurt en hoe uw spaargeld groeit. U bent en blijft per slot van rekening eindverantwoordelijk over uw eigen financiën.

Schulden kunnen mensen tot wanhoop drijven!

Dit weten wij als geen ander daarom richten wij ons ook op de financiële zelfredzaamheid van onze hulpvragers. Al onze hulpvragers willen heel graag uit hun schuldenproblematiek komen maar weten niet hoe. Het HOE wordt u als hulpvrager gedurende een traject, specifiek voor u aangeboden. Door middel van individuele ondersteuning wordt uw zelfvertrouwen en uw gevoel van eigenwaarde geprikkeld, waardoor uw motivatie om schuldvrij te leven al naar gelang het proces vordert, stijgt. Dan volgt de fase van schulden naar sparen. Wij bieden u diensten op maat aan; wat inhoudt dat wij samen met u kijken naar welke kansen en mogelijkheden voor u zijn en of en in hoeverre dit voor u haalbaar is. Vervolgens stippelen wij samen met u een bepaalde stappenplan uit.

Stap 1

Intake

 • Het traject start altijd door middel van een aanmelding formulier met een intake, waarbij wederzijdse verwachtingen worden besproken. Nadat we overeen zijn gekomen om een samenwerking aan te gaan, sturen wij u een overeenkomst(en) toe. Zodra wij deze retour hebben ontvangen, vergezeld van de gevraagde documenten, nemen wij contact met u op voor het maken van een vervolgafspraak.
 • Op basis van de informatie uit het vervolggesprek stellen wij een stappenplan samen en wordt het traject van het verzoek voor onder bewindstelling in gang gezet.

Stap 2

Onder bewindstelling

Na ontvangst van de beschikking van de onder bewind stelling komt uw post niet meer bij u maar bij de bewindvoerder.

 • Er worden door de bewindvoerder minimaal 3 bankrekeningen op uw eigen naam geopend. Een beheerrekening voor alle inkomsten en uitgaven, een leefgeld rekening waar wekelijks of maandelijks het geld voor het doen van boodschappen op wordt gestort en een reservering rekening of spaarrekening.

Stap 3

Financiële overname

 • Zodra de bankrekeningen bij ons bekend zijn, nemen wij vanaf dat moment alle financiële zaken over.
 • Nadat alle formaliteiten rond zijn ontvangt u een pinpas met bijbehorende pincode voor uw leefgeld rekening en tegelijkertijd inlog gegevens van onze automatiseringsysteem Smart FMS. Vervolgens krijgt u na ontvangst van deze gegevens, persoonlijk uitleg over de werkwijze van Smart FMS.

Stap 4

Wijziging bankrekening

 • Het bankrekeningnummer van uw beheerrekening wordt aan alle inkomensverstrekkers waar u mee te maken heeft doorgegeven.
 • Wij stellen op basis van de door ons verkregen informatie over al uw inkomsten en overige tegoeden een budgetplan samen, welke wij ter controle via uw eigen digitale omgeving in het Smart Kasboek aan u voorleggen.

Stap 5

Werkwijze

 • Zodra uw inkomsten op uw nieuw geopende beheerrekening binnen komen beginnen wij met het betalen van uw vaste lasten. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eventuele lopende betalingsregelingen.
 • Voor betalingen die niet maandelijks plaatsvinden wordt een bepaald bedrag gereserveerd totdat de betreffende betaling moet worden gedaan. Ook kan een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven als de financiële middelen dit toelaat.

Stap 6

Financieel stabiliseren

 • Onderdeel van het stabiliseren van uw financiële situatie is het toepassen van de beslagvrije voet, of wanneer deze te laag is vastgesteld het naar boven te laten bijstellen. Verder wordt onderzocht of alle mogelijke gemeentelijke inkomstenbronnen dan wel overheidsvoorzieningen zijn benut.
 • Tot slot worden de schuldeisers van het bewind in kennis gesteld en worden de schulden geïnventariseerd. Deze actie is noodzakelijk om inzicht in uw schuldenlast te verkrijgen. Waarna een schuldhulp traject via de gemeente kan worden gestart. Ten einde al dan niet het traject van de MSNP of WSNP tot stand te brengen.

Login

Felter Bewindvoeringen & Consultancy maakt gebruik van een specifiek op haar werkzaamheden toegespitste een automatisering programma genaamd “Smart FMS” .

Met Smart FMS heeft u op elk gewenst moment van de dag altijd online inzage en toegang tot uw financiën. Daarnaast zijn al uw banksaldi en overige mutaties van uw bankrekening(en) zichtbaar.

Stappenplan

Stap 1

Aanmeldformulier

Aanmelden
Stap 2

Inkomsten en uitgaven

Budgetplan
Stap 3

Overzicht schulden

Schuldenlijst
Stap 4

Verzoekschrift onderbewindstelling

Download
 • Mensen die vanwege omstandigheden niet zelf voor een goede financiële stabiliteit kunnen zorgen kunnen zich bij ons melden.

 • Soms zijn mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen.

 • Bewindvoering

  In het geval van onder bewindstelling worden in opdracht van de kantonrechter de goederen en het gehele vermogen van de onder bewind gestelde aan de benoemde bewindvoerder overgedragen. Een bewindvoerder behartigt vanaf de ontvangst van de beschikking van de rechtbank alle financiële belangen van de onder bewind gestelde en moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

  De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld zijn, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een huwelijk.

  Vanaf 1 januari 2014 kunt u zelf bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter. De beoogde bewindvoerder of een assistent bewindvoerder gaat altijd mee naar de zitting.

  Beschermingsbewind is voor mensen die geestelijk, verstandelijk of tijdelijk niet in staat zijn om hun financiën goed te beheren. Hierdoor ontstaat vaak schulden problematiek waar men niet meer zelfstandig uitkomt.

  Vrijwillige aanmelding komt in sommige gevallen voor bij tijdelijke situaties. Bijvoorbeeld mensen die, door alles wat ze hebben meegemaakt, in een depressie zijn geraakt. Deze mensen hebben tijdelijk ondersteuning nodig en kunnen hun leven vaak na verloop van tijd zelf weer oppakken.

  Bij mensen die een verstandelijke beperking hebben of ouderen die dementeren, is beschermingsbewind meestal permanent.

  Doelgroep

  • U dient 18 jaar of ouder te zijn;
  • U heeft geen inzicht meer in uw financiële situatie
  • U heeft (tijdelijk) ondersteuning nodig bij het beheren van inkomsten en uitgaven.
 • Curatele

  Curatele is een verderstrekkende maatregel, bedoeld ter bescherming van een persoon zelf en diens omgeving. Wanneer een persoon geen beslissingen kan nemen over zijn persoonlijke en financiële zaken, of deze persoon brengt de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar kan de kantonrechter beslissen om deze persoon onder curatele te stellen. De onder curatele gestelde noemen wij curandus.

  Deze persoon is dan vanaf het moment van de ontvangst van de beschikking van de rechtbank handelingsonbekwaam. Dat betekent dat de curator dan over alle persoonlijke zaken beslist zoals de woonplaats van de curandus en het omgaan met bepaalde mensen.

  Ook beslist de curator over behandelplannen en medische handelingen. Zo ook het zuiver aanvaarden van een positief nalatenschap.

  Definitie van curatele: een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel een gewoonte van drank- of drugsmisbruik, niet in staat is om zijn of haar belangen behoorlijk waar te nemen. ( Burgerlijk wetboek 1)


Tarieven

 • De kosten hangen af van uw persoonlijke financiële situatie en van de eventuele verschillende af te nemen diensten.
 • De kosten van de bewindvoering kunnen vanuit de bijzondere bijstand van uw Gemeente worden vergoed. Wanneer u een beperkt inkomen en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder altijd bijzondere bijstand ten behoeve van de kosten voor de bewindvoering aan.
 • In veel gevallen vergoedt de gemeente het jaartarief, de intakevergoeding en de kosten voor bijzondere handelingen volledig. Wanneer het inkomen echter boven de bijstandsnorm ligt of dat u veel spaargeld heeft, is het mogelijk dat de Gemeente de kosten van bewindvoering gedeeltelijk niet vergoedt. U dient het andere deel van deze kosten dan zelf te betalen.
 • Eenmalig betaalt u een door de rechtbank vastgesteld bedrag aan intake kosten.
 • Vervolgens betaalt u maandelijks een door de rechtbank vastgesteld bedrag aan bewindvoering kosten.
 • Professioneel Bewindvoerder Jaarbeloning Maand/ Uur
  Standaard Beloning (17 uur) € 1.245,00 € 104,00 / € 73,00
  Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u) € 1.611,00 € 134,00 / € 73,00
  Aanvangswerkzaamheden € 586,00
  Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 439,00
  Verhuizing /verkoop /ontruiming woning € 366,00
  Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 549,00
  Opmaken eindrekening & verantwoording € 220,00
 • Professioneel Bewindvoerder (2-p huishouden) Jaarbeloning Maand/ Uur
  Beide standaard (60% van 17 + 17 uur) € 1.493,00 € 124,00 / € 73,00
  Standaard + schulden (60% van 17 + 22 uur) € 1.713,00 € 143,00 / € 73,00
  Schulden + schulden (60% van 22 + 22 uur) € 1.932,00 € 161,00 / € 73,00
  Aanvangswerkzaamheden € 703,00
  Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 526,00
  Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van de bewinden € 616,00
  Verhuizing /verkoop /ontruiming woning € 366,00
  Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 549,00
  Opmaken eindrekening & verantwoording € 264,00

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTWLogin

Felter & Partners Bewindvoeringen maakt gebruik van een specifiek op haar werkzaamheden toegespitste een automatisering programma genaamd “Smart FMS” .

Met Smart FMS heeft u op elk gewenst moment van de dag altijd online inzage en toegang tot uw financiën. Daarnaast zijn al uw banksaldi en overige mutaties van uw bankrekening(en) zichtbaar.

Inloggen voor cliënten

Inloggen

Inloggen voor medewerkers

Inloggen

Neem contact op


Felter & Partners Bewindvoeringen

Romia Felter
Postbus: 22295
1100 CG Amsterdam

SNS bank: NL41SNSB 0871 360 799
KVK nr: 78250021
BTW nr: NL861318080.B01

Contactinformatie

info@felterbewindvoeringen.nl
085-8772533

Telefonisch spreekuurcontact
Maandag t/m donderdag 10u – 13u
Vrijdag hele dag gesloten.

Omgeving

Neem contact op